Skip to content

     Huishoudelijk reglement van de Vereniging van Gepensioneerden PMT (VG-PMT)

Artikel 1 – Bestuur
1. Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar of vaker op wens van één of meerdere bestuursleden. Deze vergaderingen kunnen zowel digitaal als fysiek plaats vinden.
2. Voor het nemen van besluiten moet de meerderheid van het aantal bestuursleden – waaronder in elk geval twee leden van het (dagelijks) bestuur – ter vergadering aanwezig zijn.
Alle bestuursleden hebben één stem; meervoudig stemrecht is niet van toepassing.
3. Bij staken van de stemmen wordt het voorstel wederom op de eerstvolgende agenda geplaatst. Bij het niet behalen van de gewone meerderheid van stemmen, nadat het weer op de agenda is geplaatst, wordt het voorstel definitief verworpen.
4. Het bestuur kan niet-bestuursleden uitnodigen haar vergadering bij te wonen; dergelijke genodigden hebben geen stemrecht.
5. Een bestuurslid dient onmiddellijk alle relevante informatie over (potentieel) tegenstrijdig belang te melden aan het bestuur. Is er sprake van tegenstrijdig belang, dan is het niet toegestaan door het bestuurslid om mee stemmen over het specifieke onderwerp.

Artikel 2 – Vergoeding
1. Leden van het bestuur en eventuele commissies zijn als zodanig onbezoldigd. Zij kunnen uit de kas van de vereniging eventueel een vergoeding ontvangen van de gemaakte onkosten (reis-, telefoon-, computer- en overige kosten). Het bestuur kan in bescheiden mate en incidenteel een vergoeding toekennen.

Artikel 3 – Communicatie
1. Ter bevordering van het contact tussen het bestuur en de leden wordt op regelmatige basis een nieuwsbrief uitgegeven.
2. De vereniging verzorgt een website op het Internet.
3. Ieder lid kan zich, bij voorkeur via het contactformulier op de website van de VG-PMT (www.gepensioneerdenvgpmt.nl/) of schriftelijk tot het bestuur wenden om zijn belangen of die van de vereniging te bepleiten of uiteen te zetten. Ingezonden stukken of teksten voor de nieuwsbrief worden beoordeeld door het dagelijks bestuur. Het kan teksten weigeren of inkorten, onder opgaaf van redenen en overleg met de inzender.
4. Indien het bestuur meent, dat een onderwerp van zodanig belang is, dat het onder de speciale aandacht van de leden moet worden gebracht, zal het dit doen bij afzonderlijke brief of rondschrijven, dan wel een speciale editie van de nieuwsbrief.

Artikel 4 – Kascontrolecommissie
1. De in artikel 12 lid 3a en 3b van de statuten bedoelde commissie tot onderzoek van de financiële jaarstukken zal bij voorkeur bestaan uit drie leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Slechts twee leden van deze commissie zullen voor het daaropvolgend verenigingsjaar herbenoembaar zijn in die commissie, doch nooit voor meer dan drie opvolgende jaren. Indien ervoor wordt gekozen om twee leden het onderzoek te laten doen, is één aftredend en de ander wordt voor één jaar herbenoemd. De Algemene Ledenvergadering zal jaarlijks de leden van de kascommissie benoemen.

Artikel 5 – Kandidaten voor het Verantwoordingsorgaan
1. Indien er verkiezingen gehouden worden voor de Verantwoordingsorgaan van de Pensioenfonds Metaal en Techniek zal het VG-PMT bestuur kandidaten voordragen voor de vertegenwoordiging van de gepensioneerden in het Verantwoordingsorgaan. Dit conform de statuten van de Pensioenfonds Metaal en Techniek.

Artikel 6 – Onvoorziene omstandigheden
1. Indien zich een omstandigheid voordoet, waarvoor de Wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet in voorzien, is het bestuur bevoegd zelfstandig een besluit te nemen, mits gelegen binnen de taak of het begrip van besturen.

Artikel 7 – Bescherming persoonsgegevens
1. Om te kunnen voldoen aan de wet op de privacy en bescherming persoonsgegevens neemt het bestuur van de Vereniging van Gepensioneerden PMT (VG-PMT) de volgende werkwijze in acht:
1. Als belangenvereniging zien we erop toe dat de ingebrachte gegevens van de individuele leden correct worden geadministreerd en bewaakt op een zodanige manier dat er geen misbruik van kan worden gemaakt;
2. De ledenadministratie vindt plaats via een beveiligde internetverbinding en de ledenadministratie draagt er zorg voor dat zijn of haar computer voorzien is van geactualiseerde software om eventuele inbraak te voorkomen. Er zijn geen concurrerende verenigingen van de VG-PMT en het lidmaatschap is op vrijwillige basis. VG-PMT-gegevens worden met niemand gedeeld.

Artikel 8 – Lidmaatschap en aanmeldingsprocedure zoals bepaald in artikel 4 en artikel 5 van de statuten
1. De VG-PMT heeft in haar statuten opgenomen dat de vereniging ten doel heeft: “Het behartigen van de belangen van alle pensioengerechtigden ter zake van een pensioenuitkering bij het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).”
2. Nieuwe leden bevestigen deelname aan de VG-PMT via de VG-PMT-website (https://www.gepensioneerdenvgpmt.nl/lid-worden/). De ledenadministratie ontvangt een (e-mail)bericht van elke aanmelding en controleert dat op juistheid.
3. De leden hebben de VG-PMT bij aanvang van het lidmaatschap vrijwillig ingelicht over de volgende privé gegevens: roepnaam, voorletter(s), achternaam, woonadres, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer. Leden van de Vereniging van Gepensioneerden PMT hebben altijd het recht op verwijdering uit het ledenbestand en/of correctie van de gegevens. De ledenadministratie draagt er zorg voor dat de gevraagde wijzigingen worden uitgevoerd en/of worden verwijderd uit het adressenbestand van de VG-PMT.
4. Indien een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het ledenregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg toegezonden te krijgen.

Artikel 9 – Wijziging van het huishoudelijk reglement
1. Het huishoudelijk reglement wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering Vergadering van 15 november 2023.

 

Back To Top