skip to Main Content

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan PMT

PMT organiseert in de week van 15 tot 22 maart 2022 verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan. Het zijn verkiezingen voor zowel de geleding van pensioengerechtigden (5 zetels) als voor de geleding van actieve deelnemers (8 zetels).

Profiel Verantwoordingsorgaan
Het Verantwoordingsorgaan van PMT bestaat uit 16 leden:

 • 3 vertegenwoordigers van werkgevers
 • 8 vertegenwoordigers van werknemers
 • 5 vertegenwoordigers van pensioengerechtigden

De leden namens de werkgevers worden benoemd door de werkgeversorganisaties in de sector Metaal en Techniek (Federatie Werkgeversorganisaties Techniek, FWT). De leden namens de werknemers en namens de pensioengerechtigden worden benoemd na verkiezingen onder beide groepen.

De leden van het Verantwoordingsorgaan kiezen uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. PMT zorgt voor de inhoudelijke ondersteuning door benoeming van een secretaris vanuit het bestuursbureau van PMT.

De leden van het Verantwoordingsorgaan van PMT hebben zitting voor een periode van vier jaar en kunnen twee keer worden herkozen.

Collectieve geschiktheid
Het Verantwoordingsorgaan functioneert als één team, waarbij de afzonderlijke kwaliteiten en competenties van de leden elkaar aanvullen. Van de leden van het verantwoordings- orgaan wordt daarom een aantal basiscompetenties gevraagd waarover ieder lid moet beschikken. Het Verantwoordingsorgaan moet collectief beschikken over voldoende kennis ten aanzien van de taken en bevoegdheden van het orgaan.

Taken en bevoegdheden
Het Verantwoordingsorgaan oordeelt of het bestuur van PMT evenwichtig heeft gehandeld en voldoende rekening heeft gehouden met de belangen van alle belanghebbenden bij het fonds. Daarnaast heeft het Verantwoordingsorgaan een adviesrechtbevoegdheid over specifieke onderwerpen. De taken van het Verantwoordingsorgaan zijn vastgelegd in artikel 115a van de Pensioenwet.

Oordeelsvorming
Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid en de gemaakte beleidskeuzes voor de toekomst. Het Verantwoordingsorgaan beoordeelt dit onder meer aan de hand van de in de loop van het jaar genomen bestuursbesluiten, het jaarverslag van het fonds (met daarin het bestuursverslag), het actuarieel verslag, het accountantsverslag en het rapport van de raad van toezicht van PMT. Het oordeel van het Verantwoordingsorgaan wordt opgenomen in het jaarverslag van het fonds.

Kandidatenlijst VG-PMT
Het bestuur van VG-PMT heeft aan de onafhankelijk secretaris van het bestuur gevraagd om een kandidatenlijst samen te stellen met in volgorde de kandidaten die zich hebben aangemeld en de te verwachten deskundigheid en geschiktheid voor een zetel in het Verantwoordingsorgaan op basis van een aantal door hem opgestelde criteria. Deze criteria luiden in willekeurige en ongewogen volgorde:

 • Ervaring van de kandidaat
 • Kennis van de pensioenwereld
 • Continuïteit van de uitvoering van werkzaamheden in de pensioenwereld
 • Opleiding aan de hand van daarvoor ontwikkelde cursussen
 • Bereidheid om de kennis te verdiepen
 • Beschikbaar netwerk in en buiten de pensioenwereld
 • Verwachte betrokkenheid
 • Bestuursfuncties en voorzitterschappen
 • Te verwachten acceptatie in de branche en in de vereniging

Op basis van de criteria is een gewogen volgorde tot stand gekomen die aan PMT ter kennis is gebracht als zijnde de door de Vereniging van Gepensioneerden PMT (VG-PMT) voorgestelde en gewenste lijst van kandidaten die aan de kiezers van het Verantwoordingsorgaan zal worden voorgelegd.

De lijst van kandidaten luidt in volgorde:

 1. Mr. R. (Rob) Bernsen
 2. J.C.P. (Sjef) Marcelis
 3. J.J. (Johan) Wolthuis
 4. A.L. (Ton) van Dalen
 5. E.J. (Evert) de Jong
 6. H. (Henk) Bax
 7. R. (Ronald) Surig
 8. H. (Hans) van der Meulen

Procedure tegen de Staat der Nederlanden

De Stichting Pensioenbehoud heeft samen met KBO-Brabant een procedure aangespannen tegen de Staat der Nederlanden, o.a. over de buffers die pensioenfondsen moeten aanhouden, waardoor pensioenen al jaren niet kunnen worden verhoogd terwijl er wel voldoende geld voor is.

Van Erik Daae, voorzitter van de Stichting Pensioenbehoud ontvingen wij de link naar de livestream van de zitting van
de Rechtbank om naar deze zitting terug te kijken.
De datum voor het vonnis staat gepland op woensdag 10 februari 2021.

Uw vereniging VG-PMT heeft als begunstiger bijgedragen in de kosten voor deze procedure.

Back To Top